ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ