ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ

7.000 υποσέντονα απορροφητικά 60Χ90 εκ., εκτιμώμενης δαπάνης 3.780,00 € + Φ.Π.Α. = 4.687,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Αποστολή προσφορών με e-mail ή με ΦΑΞ μέχρι την 11-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού, εκτιμώμενης δαπάνης 5.925,00 € + Φ.Π.Α. = 7.083,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος.

Αποστολή προσφορών με e-mail ή με ΦΑΞ μέχρι την 11-08-2020, ημέραΤρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής, προϋπολογισμού 5.380,80 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 6.080,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 11/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Προμήθεια χαρτοκιβώτιων μολυσματικών 40 & 60 λίτρων, εκτιμώμενης δαπάνης 12.980,00 € πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι 16.095,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Προμήθεια διαφόρων αντιδραστηρίων εκτιμώμενης δαπάνης 2.955,89 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 2.494,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού εκτιμώμενης δαπάνης 19.594,60 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 23.706,27 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19

Προμήθεια υλικών για μοριακό έλεγχο Sars CoV2 για την προστασία του προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID–19 και την αποφυγή εξάπλωσης της διασποράς αυτού, καθώς κι έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να εισαχθούν στο νοσοκομείο, από κορωνοϊό COVID–19.

ΓΑΝΤΙΑ

Προμήθεια γαντιών εξεταστικών/διαδικαστικών μη αποστειρωμένων, με και χωρίς πούδρα και γαντιών εξεταστικών νιτριλίου χωρίς πούδρα.

Υποβολή προσφορών μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την 23-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ)

Προμήθεια διαφόρων ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλώσιμων υλικών και μη).

Υποβολή προσφορών μέχρι την 23-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

ENTOMOKTONIA - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Παροχή υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας έως την 31-12-2020.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 23-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.