ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1672/03-11-2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ CONTAINER ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ COBAS E 411, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ