ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΤΕΣΤ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HPV ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Προμήθεια αποστειρωμένων αντιαλλεργικών γαντιών,εκτιμώμενης δαπάνης 3.300,00€ + Φ.Π.Α = 4.092,00€

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Υποβολή προσφορών : μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE

Υποβολή μέχρι: 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Προμήθεια διαφόρων έντυπων και δελτίων μηχανογράφησης , εκτιμώμενης δαπάνης 5.035,00€ + Φ.Π.Α.= 6.243,42 €

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Υποβολή προσφορών : e-mail (nprokopi@aretaieio.uoa.gr) ή με ΦΑΞ

Υποβολή μέχρι : 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Προμήθεια διαφόρων πλεγμάτων, εκτιμώμενης δαπάνης 13.106,00€ + Φ.Π.Α = 14.809,78€

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Υποβολή προσφορών : υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE,

Υποβολή μέχρι:23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Παροχή υπηρεσιών πλύσης-σιδερώματος ακαθάρτου ιματισμού και κλινοκαλυμμάτων, για 12 μήνες.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.949,00 € + ΦΠΑ = 74.336,76 €.

Υποβολή μέχρι: 23/10/2020, Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αίματος, παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού, για 12 μήνες.

Εκτιμώμενη αξία: 50.695,00 € + ΦΠΑ = 62.861,80 €

Υποβολή μέχρι: 23/10/2020, Παρασκευή, 10:00 π.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προμήθεια διαφόρων σκευών εστίασης ,εκτιμώμενης δαπάνης 2.103,40 € + ΦΠΑ = 2.608,22 €

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Υποβολή προσφορών: σε σφραγισμένο φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο).

Υποβολή μέχρι:05/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ