ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ

7.000 υποσέντονα απορροφητικά 60Χ90 εκ., εκτιμώμενης δαπάνης 3.780,00 € + Φ.Π.Α. = 4.687,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Αποστολή προσφορών με e-mail ή με ΦΑΞ μέχρι την 11-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού, εκτιμώμενης δαπάνης 5.925,00 € + Φ.Π.Α. = 7.083,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος.

Αποστολή προσφορών με e-mail ή με ΦΑΞ μέχρι την 11-08-2020, ημέραΤρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής, προϋπολογισμού 5.380,80 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 6.080,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 11/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

Προμήθεια χαρτοκιβώτιων μολυσματικών 40 & 60 λίτρων, εκτιμώμενης δαπάνης 12.980,00 € πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι 16.095,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.