ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

  • Διευθύντρια Διοικητικού: κα Α. Μπολουδάκη 430
  • Τμήμα Προσωπικού: Προϊσταμένη, 431
  • Τμήμα Γραμματείας: Προϊσταμένη, 435
  • Τμήμα Προσωπικού 436
  • Τμήμα Παρακολούθησης Ασθενών & Αρχείου 189, 180
  • Τμήμα Επιστασίας 440
  • Πρωτόκολλο 438
  • Γραφείο Δακτυλογράφων 436
  • Γραφείο Εισαγωγής Ασθενών 303, 247