ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν τα εσωτερικά νούμερα του νοσοκομείου. Για να τα καλέσετε όταν βρίσκεστε εκτός νοσοκομείου, προσθέτετε το πρόθεμα 210 7286___

 • Διευθύντρια Διοικητικού: κα Α. Μπολουδάκη 430
 • Τμήμα Προσωπικού: Προϊσταμένη, 431
 • Τμήμα Γραμματείας: Προϊσταμένη, 435
 • Τμήμα Προσωπικού 432, 433
 • Τμήμα Παρακολούθησης Ασθενών & Αρχείου 189, 180
 • Τμήμα Επιστασίας 440
 • Πρωτόκολλο 438
 • Γραφείο Δακτυλογράφων 436
 • Γραφείο Εισαγωγής Ασθενών 303, 247
 • Κοινωνική Λειτουργός 439
 • Κλητήρες 441