ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30123000-7 «Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές», 30231000-7 «Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών», 30232110-8 «Εκτυπωτές λέιζερ», 30121100-4 «Φωτοαντιγραφικά», 30233000-1 «Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης», 30237410-6 «Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών», 30237460-1 «Πληκτρολόγια υπολογιστών», 30236110-6 «Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)» 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές».

  •  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.000,00€, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 50.840,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη.

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ.