ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών και αντιδραστηρίων, απαραίτητων για τη λειτουργία του αναλυτή αερίων αίματος ABL 735 της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες

 

Κατεβάστε τη διακήρυξη.

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ.