ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκεκριμένων συστημάτων προστασίας από την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και του αντίστοιχου απαραίτητου αναλώσιμου υλικού, για τέσσερις μήνες, εκτιμώμενης δαπάνης 11.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 13.764,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο e-mail slogotheti "παπάκι" aretaieio τελεία uoa τελεία gr, μέχρι την 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, στα τηλέφωνα 210-7286410 - 413 και 210-7286437.

Κατεβάστε την πρόσκληση.