ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 611/20-04-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ