ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 921,00€, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.