ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς και με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προς κάλυψη των αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου - Σταθμού Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, για δώδεκα (12) μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 02/06/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , στις: 08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε την προκήρυξη.