ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. & Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΒΠ46Ψ8Χ4-Χ1Υ) διακόπτεται κατόπιν αναστολής διαδικασιών προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) σχετική...