ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προμήθεια + εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου + αναλώσιμου υλικού, εκτιμώμενης δαπάνης 11.100,00€ + ΦΠΑ = 13.764,00€

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Αποστολή μέχρι: 10/05/2021, Δευτέρα, 12:30μμ.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς και με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προς κάλυψη των αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου - Σταθμού Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, για δώδεκα (12) μήνες.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: 02/06/2021, 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL 735 THΣ

ΜΟΝΑΔAΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΑΣ ΚΑΙ ΓΑΖΑΚΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ,ΣΑΓΡΕ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΝ 21G

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ