ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προμήθεια + εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου + αναλώσιμου υλικού, εκτιμώμενης δαπάνης 11.100,00€ + ΦΠΑ = 13.764,00€

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Αποστολή μέχρι: 10/05/2021, Δευτέρα, 12:30μμ.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας χωρίς και με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προς κάλυψη των αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου - Σταθμού Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, για δώδεκα (12) μήνες.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: 02/06/2021, 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ