ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΒΠ46Ψ8Χ4-Χ1Υ) διακόπτεται κατόπιν αναστολής διαδικασιών προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ. 22433 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας θα γνωστοποιήσει την χρονική περίοδο κατάθεσης αιτήσεων με νεώτερη ανακοίνωσή της.

Αναστολή κατάθεσης αιτήσεων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2019.

Περίληψη ανακοίνωσης.

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων.