ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ