ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 599,36€, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.